Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm:  1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh […]