T- Robo

Rô bốt đơn trục, Rô bốt 2 trục, Rô bốt 3 trục dùng đai truyền, vít me.